HomeCalifornia$30 Tickets
$1
$2
$3
$5
$10
$20
$30
Game #TitlePriceROITop PrizeProfit
1467200X$30-0.047$10,000,000-$1.41
1505Set For Life! Millionaire Edition$30-0.099$20,000,000-$2.97
1408$400 Million Money Mania$30-0.120$10,000,000-$3.61
1532California 200X$30-0.122$10,000,000-$3.67
1559Crossword Xtreme$30-0.153$7,000,000-$4.60
1481$10 Million Dollar Titanium Black$30-0.303$10,000,000-$9.10