HomeCalifornia$30 Tickets
$1
$2
$3
$5
$10
$20
$30
Game #TitlePriceROITop PrizeProfit
1467200X$30-0.074$10,000,000-$2.21
1481$10 Million Dollar Titanium Black$30-0.084$10,000,000-$2.51
1408$400 Million Money Mania$30-0.084$10,000,000-$2.52
1505Set For Life! Millionaire Edition$30-0.109$20,000,000-$3.26