HomeCalifornia$30 Tickets
$1
$2
$3
$5
$10
$20
$30
Game #TitlePriceROITop PrizeProfit
1467200X$30-0.046$10,000,000-$1.39
1408$400 Million Money Mania$30-0.149$10,000,000-$4.47
1505Set For Life! Millionaire Edition$30-0.168$20,000,000-$5.03
1532California 200X$30-0.191$10,000,000-$5.73
1481$10 Million Dollar Titanium Black$30-0.282$10,000,000-$8.45