HomeKansas$3 Tickets
$1
$2
$3
$5
$10
$20
$30
Game #TitlePriceROITop PrizeProfit
275PLINKO$3-0.325$15,000-$0.97
220LOTERIA$3-0.406$15,000-$1.22