HomeKansas$3 Tickets
$1
$2
$3
$5
$10
$20
$30
$50
Game #TitlePriceROITop PrizeProfit
245PLAY 2$3-0.328$15,000-$0.98
31230X BLITZ$3-0.373$30,000-$1.12
266STRIKES & SPARES$3-0.384$15,000-$1.15